dimarts, 26 d’abril del 2016

Atur i els Serveis Socials. Un greu problema pel Vendrell

La Regidoria d'Ocupació de l'Ajuntament del Vendrell ha presentat l'Observatori del Mercat Laboral sobre la situació de l'Atur alVendrell a final del 2015. El nostre municipi té en aquesta data un total de 4.110 aturats (el 24,40%), i en comparació a la mateixa data del 2014, 316 aturats menys. Per tant una de les més altes taxes de desocupació de Catalunya, i si extrapolem al conjunt de la comarca, el Baix Penedès és la comarca amb el major index d’atur de tota Catalunya.

Una dada positiva de les xifres presentades, és l'increment del nombre de contractacions. Però aquesta bona dada, té el problema de que el 90% dels contractes són temporals, d'ells el 50% són contractes d'una durada inferior a 3 mesos, i molt lligats a l'activitat turística de l'estiu.

L’anàlisi amb més profunditat de les dades descriu una sèrie d’afirmacions força preocupants sobre la situació actual:

 • Més del 40% dels aturats, fa més d'un any que es troben en aquesta situació.
 • Només el 38% dels aturats reben alguna prestació o subsidi, quan la mitjana catalana és del 45%.
 • El 70% dels aturats de més de 55 anys, fa més d'un any que es troben aturats.
 • Hi ha una baixa formació entre els aturats, el 90% d'ells només tenen estudis fins la ESO.
 • Entre grups d'edat un total de 877 aturats són de més de 55 anys. i quasi 1.900 persones que representen el 50% del total d'aturats són majors de 45 anys.
Serio bo de no quedar-nos només amb una sèrie de dades i poder confrontar-les amb les que ens ofereix la Regidoria de Serveis Socials.

Es fonamental poder fer una comparació entre aquest informe amb el que va presentar els Serveis Socials municipals.

Segons aquest informe dels Serveis Socials, les dues principals tipus d'actuacions que s’han fet durant el 2015, són les referents a problemes econòmics i laborals de famílies sense recursos (en total a prop de 1.000 actuacions). Destacar també els 281 ajuts per pagar subministraments a la llar i les 754 famílies que van rebre ajudes de Càritas.

Però per fer una valoració global i veure la situació real haurien de poder interrelacionar les dades, cosa que no és del tot possible, ja que no han estat publicades. Quines dades es necessitarien:
 • No sabem del 38% d'aturats que reben prestació en que franja d'edat es troben i per tant 2.250 aturats que no reben cap prestació i es desconeix en quin grup d’edat es troben.
 • Quantes famílies hi han en que els 2 adults es troben sense feina i sense rebre cap tipus de prestació.
 • Quantes famílies reben més d'un tipus d'ajudes com ara subministres, menjar, menjadors nens.
 • Quantes persones hi havien en el 2014 que rebien ajudes, i d’elles quantes han deixat de rebre ajudes.
 • El termini de temps i/o termini mitja de temps, que porten reben ajudes determinades persones.
 • Quants desnonaments s'han produït per lloguer o hipoteca en el darrer any.
 • Faltaria conèixer un Informe de l'Eina a on digui el nombre de feines gestionades en el 2015, i quin nombre de C.V. es gestionen. També de quin sectors i amb quina formació.
En els darrer temps des de la Regidoria d'Ocupació, s’han presentat dos tipus d’ajuts:

 • Ajudes pels Autònoms al que es van acollir 24 persones.
 • Una ajuda directa a les empreses de 1 € / hora per la contractació de treballadors. S'haurà de veure com s'implantarà. A l'Arboç en el darrer any s'ha fet aquest tipus d'ajudes i es van beneficiar en el 2015 un total de 42 persones

El recent Informe del Síndic de Greuges presentat sobre les polítiques d’ocupació pels majors de 45 anys, seria bo que els nostres governants prenguin nota de les propostes que es presenten i veure quines són aplicables en polítiques municipals, com ara, valorar les característiques i necessitats de les empreses, i donar la formació a les persones aturades per tal de poder satisfer aquestes necessitats.

Sincerament entenc que les mesures aplicades a nivell municipal fins ara són insuficients. donades les característiques de part més important de les persones aturades, en un futur existiran greus problemes amb les persones jubilades en el nostre municipi, perquè avui hi han quasi 900 persones de més de 55 anys que fa més de 2 anys que no treballen i donada la forma de càlcul de les pensions de jubilació és molt possible que en rebin la pensió mínima el que els hi suposarà greus problemes en un futur present.


Crec que ens falten moltes més dades per tal de poder fer, una radiografia real de la situació de l'atur i els problemes socials que això genera avui i que podrà generar en un futur. Queda molta feina per valorar, proposar i actuar, i els nostres aturats la necessiten.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada